اطلاعیه زمان دفاع از پایان نامه محمد طاهری مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

بسمه تعالی

اطلاعیه دفاع کارشناسی ارشد

موضوع: بررسی عملکرد برون سپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو به دفاتر پیش خوان دولت(مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی فارس)

استاد راهنما:دکتر رضا اکبری

استاد مشاور:دکتر رئوف خیامی

تاریخ:۱۰/۱۱/۹۴

ساعت :۱۰:۴۵

محل :کلاس ویدئو یک دانشکده آموزش الکترونیکی

ارائه دهنده: محمد طاهری دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک