اطلاعیه زمان دفاع آقای محسن رضائیان رشته مهندسی فناوری اطلاعات – گرایش تجارت الکترونیک

بسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش های الکترونیکی

در رشته مهندسی فناوری اطلاعات – گرایش تجارت الکترونیک

عنوان:

امکان سنجی استقرار تجارت الکترونیک در صنایع فولاد (مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

به کوشش:

محسن رضائیان

اساتید راهنما:

دکتر علی صنایعی

دکتر هومان تحیری

استادمشاور

دکتر رضا اکبری

زمان: ۱۴/۱۱/۹۴ – ساعت: ۱۳:۳۰

مکان: دانشکده آموزش های الکترونیکی