جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد افسانه میدانشاهی- مهندسی فناوری اطلاعات ( گرایش تجارت الکترونیک)

به نام خدا

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد افسانه میدانشاهی

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش های الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات ( گرایش تجارت الکترونیک)

عنوان :

شناسایی عوامل تاثیر گذار در بیماری قلبی با کمک تکنیک‌های داده کاوی- بررسی موردی خانه قلب شیراز 

توسط :

افسانه میدانشاهی

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمد هادی صدرالدینی

 

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر هومان تحیری

 

زمان :۱۴/۱۱/۹۴ ساعت : ۹ صبح