نحوه تهیه تاییدیه علمی اساتید – اصلاحات اطلاعیه فارغ التحصیلی پژوهش محور

نحوه تهیه تاییدیه علمی اساتید:

فرم تاییدیه علمی اساتید می بایست توسط دانشجو دقیقا مطابق فرمت زیر تهیه شود و قبل از دریافت امضای اساتید به تایید کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه برسد.

تذکر۱: امضای اساتید در تمام نسخ باید اصل باشد و امضای الکترونیکی فقط جهت اساتیدی که مقیم خارج از کشور می باشند قابل قبول است.

نکته ۱: تاییدیه علمی اساتید می بایست قبلا توسط دانشجو با توجه به فرمتی که در بخش آیین نامه ها در سایت دانشگاه شیراز در قسمت معاونت ها، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاونت تحصیلات تکمیلی قسمت پایان نامه آمده است در ۴ نسخه فارسی و ۴ نسخه انگلیسی تهیه شده و به امضای (اصل) اساتید رسیده باشد. (۴ نسخه امضای اساتید جهت دانشجویانی است که ۱ استاد راهنما دارند و دانشجویانی که ۲ استاد راهنما دارند می بایست یک نسخه بیشتر تهیه نمایند.)

به علت اینکه صحت موارد ذکر شده در فرم تاییدیه علمی فارسی و انگلیسی اساتید (صفحه امضای اساتید که در ابتدا و انتهای پایان نامه قرار می گیرد) از اهمیت بالایی برخوردار است، می بایست دقیقا با الگویی که در آیین نامه دانشگاه ارائه گردیده است مطابقت کامل داشته باشد و هر گونه عدم تطابقی منجر به عدم پذیرش فرم مذکور می گردد.

بنابراین پس تهیه فرم فارسی و انگلیسی آن را به تایید کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه رسانیده و سپس نسبت به دریافت امضاهای اساتید اقدام نمایید.

 

نکته ۲: قطعا نسبت به مرتبه علمی و رشته دکتری استاد اطمینان کامل حاصل نمایید و به موارد مندرج در سایت دانشگاه اکتفا ننمایید.

اطلاعات رشته استاد و درجه ی علمی می بایست از خود اساتید دریافت گردد و اصلا به موارد مندرج در سایت دانشگاه اکتفا نکنید.

 

به عبارات زیر جهت درج درجه علمی اساتید دقت کنید.

استاد   .PROF

دانشیار . ASSOCIATE PROF

استادیار .ASSISTANT PROF

مربی INSTRUCTOR 

نکته ۳:دانشجویان رشته ابزار دقیق، فناوری اطلاعات و کنترل می بایست قبل از نام مربی به جای ,.Ph.D از عبارت ,.M.Sc و دانشجویان رشته حقوق به جای ,.Ph.D از عبارت .M.A استفاده نمایید. دقت نمایید که اشتباهاً کلمه دکتر برای مربی در صفحه فارسی ذکر نمی گردد.

 

نکته مهم: دانشجویان ورودی ۸۶ به بعد می بایست پایان نامه خود را بر اساس آیین نامه کارشناسی ارشد مندرج در سایت دانشگاه شیراز (http://shirazu.ac.ir/fa/node/983) تنظیم نمایند.