تبدیل درس کنترل پیشرفته به خودخوان و دو جلسه کلاس جهت این درس – خانم مهندس صادقی

تبدیل درس کنترل پیشرفته به خودخوان و دو جلسه کلاس جهت این درس – خانم مهندس صادقی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم مهندس صادقی) درس کنترل پیشرفته به دلیل نرسیدن به حد نصاب به خودخوان تبدیل شد و دو جلسه کلاس جهت این درس -گروه ۱ – در ساعت و تاریخ های زیر برگزار خواهد شد:
کنترل پیشرفته – تاریخ ۲۲/۱/۹۵ و ۳۰/۳/۹۵ ساعت ۱۶-۱۸
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز