کنسل شدن کلاسهای مجازی دروس کنترل نوین و کنترل دیجیتال و آز ، کنترل پیشرفته ، ماکروویو ، الکترونیک ۳ ،الکترونیک پیشرفته ، ماشینهای مخصوص و طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه و ارائه ی آن به صورت خودخوان

کنسل شدن کلاسهای مجازی دروس کنترل نوین و کنترل دیجیتال و آز ، کنترل پیشرفته ، ماکروویو ، الکترونیک ۳ ،الکترونیک پیشرفته ، ماشینهای مخصوص و طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه و ارائه ی آن به صورت خودخوان
با توجه به حد نصاب نرسیدن کلاسهای مجازی دروس ، کنترل نوین(دکتر عارفی) و کنترل دیجیتال و آز (دکتر آسمانی) ، کنترل پیشرفته (مهندس صادقی)، ماکروویو (دکتر علیقنبری) ، الکترونیک ۳ (دکتر ظریفکار ) ،الکترونیک پیشرفته (مهندس حدائق ) ، ماشینهای مخصوص و طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه (دکتر محمدی ) برگزاری این کلاسهاکنسل شد و به صورت خودخوان ارائه خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز