درس خود خوان طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی،خانم مهندس آشورماهانی

درس خود خوان طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی،خانم مهندس آشورماهانی

در ترم نیمسال دوم۹۵ – ۹۴ درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی ،خانم مهندس آشورماهانی بصورت خودخوان ارائه میگردد

به اطلاع میرساند که برنامه کلاسی درس خودخوان طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی،خانم مهندس آشورماهانی به شرح زیر برگزار خواهد شد:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۲۳۰۰۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۱۲/۰۲

مهندس المیرا آشورماهانی

۱

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

اول

مجازی

۲۷۰۵۲۳۰۰۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۵/۰۱/۲۲

مهندس المیرا آشورماهانی

۱

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

دوم

مجازی

۲۷۰۵۲۳۰۰۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۵/۰۳/۳۰

مهندس المیرا آشورماهانی

۱

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

سوم

مجازی

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email