کلاسهای مجازی جبرانی و مازاد دروس مدارهای الکتریکی۲ و الکترونیک دیجیتال؛آقای مهندس نوشاد

کلاسهای مجازی جبرانی و مازاد دروس مدارهای الکتریکی۲ و الکترونیک دیجیتال؛آقای مهندس نوشاد

بنا بنظر استاد محترم درس،

  1. کلاس جبرانی مجازی اول درس مدارهای الکتریکی۲ ؛آقای مهندس نوشاد در تاریخ ۳۰/۰۱/۹۵ ساعت ۱۶ – ۱۴ برگزار میگردد
  2. کلاسهای مازاد اول ودوم درس مدارهای الکتریکی۲ ؛آقای مهندس نوشاد در تاریخهای ۰۱/۰۲/۹۵ و ۳۱/۰۳/۹۵ ساعت ۱۶ – ۱۴ برگزار میگردند
  3. کلاس جبرانی مجازی اول درس الکترونیک دیجیتال ؛آقای مهندس نوشاد در تاریخ ۳۰/۰۱/۹۵ ساعت ۱۸ – ۱۶ برگزار میگردد
  4. کلاسهای مازاد اول ودوم درس الکترونیک دیجیتال ؛آقای مهندس نوشاد در تاریخهای ۰۱/۰۲/۹۵ و ۳۱/۰۳/۹۵ ساعت ۱۸ – ۱۶ برگزار میگردند