یک جلسه کلاس مجازی جبرانی و تغییر جلسه سوم درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – آقای مهندس حسینی

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی و تغییر جلسه سوم درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – آقای مهندس حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس حسینی)، یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۴ ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می گردد وجلسه سوم درس کنترل صنعتی از تاریخ ۱۴/۱/۹۵ به تاریخ ۱۷/۱/۹۴ ساعت ۱۴ تا ۱۶ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز