جبرانی کلاس مجازی درس شناسایی سیستمها- گروه ۱- خانم دکتر دهقانی

جبرانی کلاس مجازی درس شناسایی سیستمها- گروه ۱- خانم دکتر دهقانی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر دهقانی)، جبرانی کلاس مجازی درس شناسایی سیستمها- گروه ۱- در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۴ ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز