کلاس مجازی جبرانی دوم درس اصول و مبانی مدیریت،جاب آقای دکتر نداف

کلاس مجازی جبرانی دوم درس اصول و مبانی مدیریت،جاب آقای دکتر نداف

بنا بنظر استاد محترم درس؛ کلاس مجازی جبرانی دوم درس اصول و مبانی مدیریت،جناب آقای دکتر نداف در تاریخ ۰۱/۰۲/۹۵ در ساعت ۱۶ – ۱۴ برگزار میگردد