انتخاب زمان دفاع از پایان نامه اردیبهشت ماه ۹۵(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه اردیبهشت ماه ۹۵(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه اردیبهشت ماه  ۹۵(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و ابزار دقیق که از شرایط لازم جهت دفاع از پایان نامه بر خوردارند می رساند که در اردیبهشت ماه ۹۵ در ساعت های ۱۰:۳۰-۹ ، ۱۲-۱۰:۳۰ صبح مطابق جدول  زیر جلسات دفاع از پایان نامه برگزار می گردد.

جدول اردیبهشت ماه ۹۵

روز

تاریخ

شنبه

۲۵/۲/۹۵

یکشنبه

۲۶/۲/۹۵

دو شنبه

۲۷/۲/۹۵

سه شنبه

۲۸/۲/۹۵

چهار شنبه

۲۹/۲/۹۵