کلاس مجازی جبرانی تاریخ تحلیلی صدراسلام؛خانم دکتر پایان

کلاس مجازی جبرانی تاریخ تحلیلی صدراسلام؛خانم دکتر پایان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی تاریخ تحلیلی صدراسلام؛خانم دکتر پایان در تاریخ ۳۱/۰۱/۹۵ ساعت ۱۱:۳۰ – ۱۰ برگزار میگردد.