تغییرکلاس مجازی دوم درس کنترل پیشرفته- گروه ۱- خانم مهندس لاله صادقی

تغییرکلاس مجازی دوم درس کنترل پیشرفته- گروه ۱- خانم مهندس لاله صادقی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس لاله صادقی)، کلاس مجازی دوم درس کنترل پیشرفته- گروه ۱-از تاریخ ۳۰/۳/۹۵ به تاریخ ۲۳/۳/۹۵ ساعت ۱۶ تا ۱۸ تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز