جبرانی کلاس مجازی دروس حقوق جزای عمومی ۱ و حقوق جزای عمومی ۳ و جامعه شناسی جنایی – گروه ۱- آقای دکتر رایجیان

جبرانی کلاس مجازی دروس حقوق جزای عمومی ۱ و حقوق جزای عمومی ۳ و جامعه شناسی جنایی – گروه ۱- آقای دکتر رایجیان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رایجیان)، جبرانی کلاس مجازی دروس حقوق جزای عمومی ۱ و حقوق جزای عمومی ۳ و جامعه شناسی جنایی – گروه ۱- در تاریخ و ساعتهای زیر برگزار خواهد شد:
حقوق جزای عمومی ۳ تاریخ ۲۷/۲/۹۵ ساعت ۱۱:۳۰ -۱۰
جامعه شناسی جنایی تاریخ ۲۸/۲/۹۵ ساعت ۱۱:۳۰ -۱۰
حقوق جزای عمومی ۱ تاریخ ۲۹/۲/۹۵ ساعت ۱۸-۱۶

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز