تغییر کلاس مجازی ششم تست و نگهداری نرم افزار-گروه ۱ – آقای دکتر حمزه

تغییر کلاس مجازی ششم تست و نگهداری نرم افزار-گروه ۱ – آقای دکتر حمزه
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر حمزه)، کلاس مجازی ششم تست و نگهداری نرم افزار-گروه ۱ –از تاریخ ۲۷/۲/۹۵ به تازیخ ۳۱/۳/۹۵ ساعت ۱۶ تا ۱۸ تغییر یافت .
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز