تغییر جلسه هفتم درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – آقای مهندس حسینی

تغییر جلسه هفتم درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – آقای مهندس حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس حسینی)، جلسه هفتم درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – از تاریخ ۱/۳/۹۵ به تاریخ ۵/۳/۹۵ ساعت ۱۸ تا ۲۰ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز