کلاس مجازی جبرانی آنتن؛آقای مهندس مصطفی حدائق

کلاس مجازی جبرانی درس آنتن؛آقای مهندس مصطفی حدائق

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی درس آنتن؛آقای مهندس مصطفی حدائق در تاریخ ۱۷/۰۳/۹۵ ساعت ۱۶ – ۱۴ برگزار خواهد شد