یک جلسه جبرانی کلاس کنترل نوین- گروه ۱–آقای دکتر عارفی

یک جلسه جبرانی کلاس کنترل نوین- گروه ۱–آقای دکتر عارفی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عارفی)، یک جلسه جبرانی کلاس کنترل نوین- گروه ۱–در تاریخ ۲۴/۳/۹۵ – ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز