کلاس مجازی جبرانی اصول سیستمهای قدرت و بررسی سیستمهای قدرت۱؛آقای دکتر اقتدارپور

کلاس مجازی جبرانی اصول سیستمهای قدرت و بررسی سیستمهای قدرت۱؛آقای دکتر اقتدارپور
بنا بنظر استاد محترم درس؛ در تاریخ ۳۱/۰۳/۹۵ ساعت ۱۸ – ۱۶ کلاس مجازی جبرانی اصول سیستمهای قدرت و بررسی سیستمهای قدرت۱؛آقای دکتر اقتدارپور برگزار میگردد