یک جلسه جبرانی کلاس درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت – گروه ۱–آقای دکتر عارفی

یک جلسه جبرانی کلاس درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت – گروه ۱–آقای دکتر عارفی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عارفی)، یک جلسه جبرانی کلاس درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت – گروه ۱––در تاریخ ۳۱/۳/۹۵ – ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز