یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – آقای مهندس حسینی

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – آقای مهندس حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس حسینی)، یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – در تاریخ ۲/۴/۹۵ ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز