یک جلسه کلاس جبرانی آیین دادرسی مدنی۲ گروه ۱- آقای دکتر لطفی

یک جلسه کلاس جبرانی آیین دادرسی مدنی۲ گروه ۱- آقای دکتر لطفی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر لطفی)، یک جلسه کلاس جبرانی آیین دادرسی مدنی۲ گروه ۱- در تاریخ ۵/۴/۹۵ و ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ برگزار خواهد شد .

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز