قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۵ دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

باسمه تعالی

????به اطلاع می رساند که زمان ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۵ دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز از تاریخ چهارشنبه مورخ ۹۵/۶/۱۷ تا یکشنبه مورخ ۹۵/۶/۲۱ می باشد.

???? شایان ذکر است که اطلاعیه تکمیلی متعاقباً از طریق سایت دانشگاه شیراز به آدرس http://www.shirazu.ac.ir همچنین سایت دانشکده به آدرس http://vus.ir اعلام می گردد.

تذکر: لطفا جهت اطلاع از میزان هزینه شهریه تحصیلی در صفحه اصلی سایت دانشکده به قسمت امور دانشجویی، بخش حسابداری دانشجویی و شهریه مراجعه فرمایید.

در ضمن شروع کلاس ها از روز شنبه مورخ ۹۵/۶/۲۷می باشد.

روابط عمومی دانشکده آموزشهای الکترونیکی