اطلاعیه تاریخ و زمان امتحانات تکدرس شهریور ماه ۹۵

امتحانات تکدرس شهریور ماه ۹۵ در تاریخ ۹۵/۶/۱۵ همزمان در دو حوزه تهران و شیراز طبق ساعات تعریف شده برگزار خواهد شد

 

ردیف

نام درس

ساعت امتحان

۱

تفسیر موضوعی قرآن،

۱۳:۱۵-۱۱:۱۵

۲

متون فقه ۴

۱۱-۹

۳

حقوق دریاها

۱۱-۹

۴

متون حقوقی ۲

۱۱-۹

۵

حقوق سازمان های بین المللی

۱۱-۹

۶

متون حقوقی ۲

۱۱-۹

۷

حقوق سازمانهای بین المللی

۱۱-۹

۸

زبان خارجه

۱۱-۹

۹

حقوق سازمانهای بین المللی

۱۱-۹

۱۰

حقوق سازمانهای بین المللی

۱۱-۹

۱۱

حقوق اداری ۲  

۱۱-۹

۱۲

تجارت ۲

۱۱-۹

۱۳

حقوق بین الملل خصوصی ۲

۱۱-۹

۱۴

تربیت بدنی دو

۱۱-۹

۱۵

حقوق جزای اختصاصی ۱  

۱۱-۹

۱۶

حقوق جزای اختصاصی ۳

۱۳:۱۵-۱۱:۱۵

۱۷

متون حقوقی ۲

۱۱-۹

۱۸

حقوق مدنی ۸

 

۱۳:۱۵-۱۱:۱۵

۱۹

حقوق سازمانهای بین المللی

۱۱-۹

۲۰

حقوق جزای عمومی ۲

۱۳:۱۵-۱۱:۱۵

۲۱

حقوق سازمانهای بین المللی

۱۱-۹

۲۲

حقوق جزااختصاصی۳

 

۱۳:۱۵-۱۱:۱۵

۲۳

درس مدنی ۵

 

۱۶-۱۴

۲۴

اصول روابط بین الملل

۱۱-۹

۲۵

تفسیر موضوعی قران

۱۳:۱۵-۱۱:۱۵

۲۶

متون فقه۲

۱۶-۱۴

۲۷

حقوق ثبت

 

۱۱-۹

۲۸

حقوق مدنی ۸

۱۳:۱۵-۱۱:۱۵

۲۹

فیـزیک الکترونیک

۱۱-۹

۳۰

طراحی پست و پروژه

۱۱-۹

۳۱

الکترومغناطیس

۱۱-۹

۳۲

الکترونیک قدرت

۱۱-۹

۳۳

الکترونیک قدرت

۱۱-۹

۳۴

ابزار دقیقی و آز

۹-۱۱

۳۵

فیزیک الکترونیک

۹-۱۱

تذکر: با توجه به این که امتحان به صورت گروهی برگزار می گردد خواهشمند است راس ساعت در محل امتحان حضور به هم رسانید. در غیر این صورت از شرکت شما در امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email