قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۳ به قبل در خصوص انتخاب حوزه آزمون زبان انگلیسی درتهران مورخ پنج شنبه ۹۵/۷/۱

به نام خدا

قابل توجه کلیه دانشجویان  مقاطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۳ و قبل از آن در خصوص انتخاب حوزه آزمون تهران :

به استحضار می رساند آزمون زبان انگلیسی ویژه کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۳ و قبل آن در تاریخ پنج شنبه مورخ ۹۵/۰۷/۱ در دفتر تهران برگزار می گردد . بنابراین دانشجویانی که حائز شرایط می باشند و مایل به انتخاب حوزه تهران هستند ضمن ثبت نام تاتاریخ  سه شنبه ۹۵/۰۶/۳۰  مراتب ثبت نام  خود را در حوزه تهران به کارشناس آموزش بخش خود جهت آمارگیری اطلاع رسانی نمایند . لذا چنانچه دانشجویان بعد از ثبت نام به کارشناس آموزش بخش خود  اطلاع رسانی ننمایند از حضور آنان در حوزه تهران جلوگیری به عمل خواهد آمد .

آدرس حوزه آزمون در تهران :

خیابا ن انقلاب -ضلع شمالی غربی مترو دروازه دولت -کوچه شهید فرید کریمی – پلاک ۱۰ – کدپستی : ۱۵۸۱۸۱۷۳۱۳ – تلفن : ۰۲۱۸۸۸۶۴۵۲۹