اطلاعیه شماره۲برگزاری کلاسهای مجازی نیمسال اول تحصیلی۹۶-۹۵(حذف و ادغام تعدادی از دروس و ارائه دروس بصورت خودخوان در بخش کامپیوتر)

اطلاعیه شماره۲برگزاری کلاسهای مجازی نیمسال اول تحصیلی۹۶-۹۵(حذف و ادغام تعدادی از دروس و ارائه دروس بصورت خودخوان در بخش کامپیوتر)

  1. اصول برنامه سازی؛خانم مهندس الهام حسینی

به اطلاع میرساند که درس اصول برنامه سازی،خانم مهندس الهام حسینی در نیمسال اول تحصیلی۹۶ – ۹۵ بصورت خودخوان ارائه میگردد.

به اطلاع میرساند که برنامه کلاسی درس خودخوان اصول برنامه سازی،خانم مهندس الهام حسینی به شرح زیر برگزار خواهد شد:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۳۲۳۱۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۵/۰۷/۲۸

مهندس الهام حسینی

۱

اصول برنامه سازی

اول

مجازی

۲۷۰۵۳۲۳۱۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۵/۱۰/۰۱

مهندس الهام حسینی

۱

اصول برنامه سازی

دوم

مجازی

 

  1. اقتصاد مهندسی؛ خانم مهندس زرین پور

به اطلاع میرساند که درس اقتصاد مهندسی؛ خانم مهندس زرین پوردر نیمسال اول تحصیلی۹۶ – ۹۵ بصورت خودخوان ارائه میگردد.

به اطلاع میرساند که برنامه کلاسی درس خودخوان اقتصاد مهندسی؛ خانم مهندس زرین پوربه شرح زیر برگزار خواهد شد:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۳۵۸۳۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۵/۰۸/۰۲

مهندس ناعمه زرین پور

۱

اقتصاد مهندسی

اول

مجازی

۲۷۰۵۳۵۸۳۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۵/۰۹/۲۸

مهندس ناعمه زرین پور

۱

اقتصاد مهندسی

دوم

مجازی

 

 

  1. ریاضی مهندسی ۳واحدی گروه۲؛خانم مهندس نیلوفر مظفری

به اطلاع میرساند که در نیمسال اول تحصیلی۹۶ – ۹۵ بدلیل ادغام  درس ریاضی مهندسی ۳واحدی گروه۲؛خانم مهندس نیلوفر مظفری ؛با کلاس درس ریاضی مهندسی ۳واحدی گروه۱؛آقای دکتر جمشیدی ؛ برنامه کلاسی خانم مهندس نیلوفر مظفری حذف شد.

 لذا برنامه کلاسی جدید درس ریاضی مهندسی ۳واحدی گروه۱؛آقای دکتر جمشیدی به شرح زیر برگزار میشود:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۵/۰۷/۰۶

دکتر عزیز اله جمشیدی

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

اول

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۵/۰۷/۱۳

دکتر عزیز اله جمشیدی

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

دوم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۵/۰۷/۲۷

دکتر عزیز اله جمشیدی

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

سوم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۵/۰۸/۰۴

دکتر عزیز اله جمشیدی

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

چهارم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۵/۰۹/۰۲

دکتر عزیز اله جمشیدی

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

پنجم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۵/۰۹/۰۹

دکتر عزیز اله جمشیدی

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

ششم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۵/۰۹/۱۶

دکتر عزیز اله جمشیدی

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

هفتم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۵/۰۹/۲۳

دکتر عزیز اله جمشیدی

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

هشتم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۵/۰۹/۳۰

دکتر عزیز اله جمشیدی

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

نهم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۵/۱۰/۰۷

دکتر عزیز اله جمشیدی

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

دهم

مجازی