تغییر در کلاس مجازی جبرانی اول درس زبان تخصصی(برق) ،خانم شاهین پور

تغییر در کلاس مجازی جبرانی اول درس زبان تخصصی(برق) ،خانم شاهین پور
کلاس مجازی جبرانی اول درس زبان تخصصی(برق) ،خانم شاهین پور از تاریخ ۲۹/۰۶/۹۵ به تاریخ ۰۳/۰۸/۹۵ ساعت ۱۱:۳۰ – ۱۰ تغییر نمود