تغییر کلاس مجازی سوم اندیشه اسلامی۲؛آقای دکتر شکر

تغییر کلاس مجازی سوم اندیشه اسلامی۲؛آقای دکتر شکر

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی سوم اندیشه اسلامی۲؛آقای دکتر شکر از تاریخ ۱۴/۰۷/۹۵ به تاریخ ۲۸/۰۷/۹۵ ساعت ۱۱:۳۰ – ۱۰ تغییر نمود