چهار جلسه کلاس مجازی خودخوان جهت درس ابزار دقیق ۲ و آز-گروه ۱ – آقای مهندس کهن صدق

چهار جلسه کلاس مجازی خودخوان جهت درس ابزار دقیق ۲ و آز-گروه ۱ – آقای مهندس کهن صدق

با نوجه به نرسیدن به حد نصاب درس ابزار دقیق ۲ و آز ، این درس به صورت خود خوان تشکیل خواهد شد. شایان ذکر است این درس ۴ جلسه کلاس خواهد داشت که در تاریخ و ساعتها ی زیر برگزار خواهد شد :

۱۸/۷/۹۵   ساعت ۱۸ تا ۲۰

۲۵/۷/۹۵ ساعت  ۱۸ تا ۲۰

۲۸/۹/۹۵   ساعت ۱۸ تا ۲۰

۵/۱۰/۹۵ ساعت ۱۸ تا ۲۰

 

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز