تغییرکلاس مجازی چهارم دروس ماشینهای الکتریکی و اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب و الکترونیک صنعتی و کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو- گروه ۱- آقای دکتر قنبری هاشم آباد

تغییرکلاس مجازی چهارم دروس ماشینهای الکتریکی و اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب و الکترونیک صنعتی و کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو- گروه ۱-   آقای دکتر قنبری هاشم آباد

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر قنبری هاشم آباد)، کلاس مجازی چهارم دروس ماشینهای الکتریکی و اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب – گروه ۱-از تاریخ ۱۹/۷/۹۵ به تاریخ ۱۷/۷/۹۵ ساعت ۱۶ تا ۱۸ و الکترونیک صنعتی و کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو- گروه ۱- از تاریخ ۱۹/۷/۹۵ به تاریخ ۱۷/۷/۹۵ ساعت ۱۸ تا ۲۰   تغییر یافت.

 

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز