کلاس مجازی جبرانی اول مهندسی نرم افزار۲ ؛ خانم مهندس همایونی

کلاس مجازی جبرانی اول مهندسی نرم افزار۲ ؛ خانم مهندس همایونی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی اول مهندسی نرم افزار۲ ؛ خانم مهندس همایونی در تاریخ ۰۲/۰۸/۹۵ ساعت ۱۰– ۰۸ برگزار خواهد شد