کلاس مجازی جبرانی اول و دوم درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ؛ آقای مهندس یزدیان

کلاس مجازی جبرانی اول و دوم درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ؛ آقای مهندس یزدیان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی اول و دوم درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ؛ آقای مهندس یزدیان در تاریخ ۱۵/۰۷/۹۵ ساعت ۱۶ – ۱۴ و ۱۸ – ۱۶ برگزار خواهد شد