کلاسهای مجازی جبرانی زبانهای برنامه نویسی وب،آقای دکتر حمزه

کلاسهای مجازی جبرانی زبانهای برنامه نویسی وب،آقای دکتر حمزه

بنا بنظر استاد محترم درس؛ کلاسهای مجازی جبرانی زبانهای برنامه نویسی وب،آقای دکتر حمزه در تاریخهای۰۳/۰۸/۹۵ و۰۵/۰۸/۹۵ در ساعت ۱۸ – ۱۶ برگزار خواهد شد