کلاس مجازی مازاد اخلاق وتربیت اسلامی ؛آقای دکتر شکر

کلاس مجازی مازاد اخلاق وتربیت اسلامی ؛آقای دکتر شکر

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی مازاد اخلاق وتربیت اسلامی ؛آقای دکتر شکر در تاریخ ۰۵/۰۸/۹۵ ساعت ۱۱:۳۰ – ۱۰ برگزار میگردد