تغییر در کلاس مجازی ششم و مجازی جبرانی مدیریت زنجیره عرضه ، آقای دکتر علیرضا مختار

تغییر در کلاس مجازی ششم و مجازی جبرانی مدیریت زنجیره عرضه ، آقای دکتر علیرضا مختار

بنا بنظر استاد محترم درس؛

۱-کلاس مجازی جبرانی مدیریت زنجیره عرضه ، آقای دکتر علیرضا مختار  در تاریخ ۰۲/۰۹/۹۵ ساعت ۱۶ – ۱۴ برگزار میگردد

۲-کلاس مجازی ششم مدیریت زنجیره عرضه ، آقای دکتر علیرضا مختار  از تاریخ ۰۱/۰۹/۹۵ به تاریخ ۰۲/۰۹/۹۵ساعت ۱۸ – ۱۶ تغییر نمود