تغییر در کلا س مجازی هفتم و هشتم معادلات دیفرانسیل(۳واحدی)،خانم مهندس دوانی پور

تغییر در کلا س مجازی هفتم و هشتم معادلات دیفرانسیل(۳واحدی)،خانم مهندس دوانی پور

بنا بنظر استاد محترم درس؛

  1. کلاس مجازی هفتم معادلات دیفرانسیل(۳واحدی)،خانم مهندس دوانی پور از تاریخ ۱۶/۰۹/۹۵ به تاریخ ۲۹/۰۸/۹۵ ساعت ۱۰ – ۸ تغییر نمود
  2. کلاس مجازی هشتم معادلات دیفرانسیل(۳واحدی)،خانم مهندس دوانی پور از تاریخ ۲۳/۰۹/۹۵ به تاریخ ۲۹/۰۸/۹۵ ساعت ۱۲ – ۱۰ تغییر نمود