کلاسهای مجازی جبرانی ادله اثبات دعوی،آقای لطفی

کلاسهای مجازی جبرانی ادله اثبات دعوی،آقای لطفی

بنا بنظر استاد محترم درس؛ کلاسهای مجازی جبرانی ادله اثبات دعوی،آقای لطفی در تاریخ ۰۹/۰۹/۹۵ ساعتهای ۱۱:۳۰ – ۱۰ و ۱۳ – ۱۱:۳۰ برگزار میگردند