کلاسهای مجازی جبرانی زبان انگلیسی ویژه ، آقای دکتر صابر خاقانی نژاد

کلاسهای مجازی جبرانی زبان انگلیسی ویژه ، آقای دکتر صابر خاقانی نژاد

بنا بنظر استاد محترم درس؛ کلاسهای مجازی جبرانی زبان انگلیسی ویژه ، آقای دکتر صابر خاقانی نژاد در تاریخ ۱۷/۰۹/۹۵ ساعتهای ۱۰:۳۰ – ۹ و ۱۲ – ۱۰:۳۰ برگزار خواهند شد