کلاس مجازی جبرانی سوم حقوق تطبیقی؛آقای دکتر واعظی

کلاس مجازی جبرانی سوم حقوق تطبیقی؛آقای دکتر واعظی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی سوم حقوق تطبیقی؛آقای دکتر واعظی در تاریخ ۱۶/۰۹/۹۵ ساعت ۱۷:۳۰ – ۱۶ برگزار میگردد.