کلاس مجازی جبرانی گرافیک کامپیوتری،آقای مهندس زارع

کلاس مجازی جبرانی گرافیک کامپیوتری،آقای مهندس زارع

بنا بنظر استاد محترم درس؛ کلاس مجازی جبرانی گرافیک کامپیوتری،آقای مهندس زارع در تاریخ ۱۴/۰۹/۹۵ ساعت ۱۸ – ۱۶ برگزار میگردد