کلاس مجازی مازاد قواعد فقه۲،آقای طلعتی

کلاس مجازی مازاد قواعد فقه۲،آقای طلعتی

بنا بنظر استاد محترم درس؛ کلاس مجازی مازاد قواعد فقه۲،آقای طلعتی در تاریخ ۰۴/۱۰/۹۵ ساعت ۱۹:۳۰ – ۱۸ برگزار میگردد