کلاس مجازی جبرانی اصول طراحی کامپایلر؛خانم مهندس آشورماهانی

کلاس مجازی جبرانی اصول طراحی کامپایلر؛خانم مهندس آشورماهانی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی اصول طراحی کامپایلر؛خانم مهندس آشورماهانی در تاریخ ۲۰/۰۹/۹۵ ساعت ۱۲ – ۱۰ برگزار میگردد