کلاس مجازی جبرانی حقوق جزای اختصاصی۱؛آقای دکتر صبوری پور

کلاس مجازی جبرانی حقوق جزای اختصاصی۱؛آقای دکتر صبوری پور

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی حقوق جزای اختصاصی۱؛آقای دکتر صبوری پور در تاریخ ۲۲/۰۹/۹۵ ساعت ۱۶ – ۱۴ برگزار میگردد