کلاس مجازی جبرانی طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی؛خانم مهندس آشورماهانی

کلاس مجازی جبرانی طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی؛خانم مهندس آشورماهانی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی ؛خانم مهندس آشورماهانی در تاریخ ۲۰/۰۹/۹۵ ساعت ۱۰ – ۰۹ برگزار میگردد