کلاس مجازی جبرانی مدیریت پروژه های نرم افزار؛آقای دکتر رضا اکبری

کلاس مجازی جبرانی مدیریت پروژه های نرم افزار؛آقای دکتر رضا اکبری

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی مدیریت پروژه های نرم افزار؛آقای دکتر رضا اکبری در تاریخ ۰۷/۱۰/۹۵ ساعت ۱۶ – ۱۴ برگزار میگردد