تغییر در کلاس مجازی هشتم زبان انگلیسی۱،خانم دکتر مهرزاد

تغییر در کلاس مجازی هشتم زبان انگلیسی۱،خانم دکتر مهرزاد

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی هشتم زبان انگلیسی۱،خانم دکتر مهرزاد از تاریخ ۲۰/۰۹/۹۵ به تاریخ۲۲/۰۹/۹۵ ساعت ۱۵:۳۰ – ۱۴ تغییر نمود