کلاس مجازی جبرانی ادله اثبات دعوی،آقای لطفی

کلاس مجازی جبرانی ادله اثبات دعوی،آقای لطفی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی ادله اثبات دعوی،آقای لطفی در تاریخ ۲۳/۰۹/۹۵ ساعت ۱۵ – ۱۳:۳۰ برگزار میگردد