برنامه نهایی آزمایشگاهها و کارگاههای بخش برق و کامپیوتر

برنامه نهایی آزمایشگاهها و کارگاههای بخش برق و کامپیوتر 
برنامه آزمایشگاههای بخش کامپیوتر
برنامه آزمایشگاههای بخش برق
برنامه آزمایشگاه فیزیک ۱
برنامه آزمایشگاه فیزیک ۲

برنامه کارگاه عمومی

اسامی دانشجویان کارگاه کامپیوتر گروه ۱

اسامی دانشجویان کارگاه کامپیوتر گروه ۲

 اسامی دانشجویان کارگاه کامپیوتر گروه ۳

اسامی دانشجویان کارگاه کامپیوتر گروه ۴

اسامی دانشجویان کارگاه عمومی گروه ۱

اسامی دانشجویان کارگاه عمومی گروه ۲

اسامی دانشجویان کارگاه عمومی گروه ۳

اسامی دانشجویان کارگاه عمومی گروه ۴

اسامی دانشجویان دیگر آزمایشگاهها در sess  قابل مشاهده می باشد.