تغییر استاد درس مدارهای الکترونیکی -گروه ۱ – از آقای دکتر میری به مهندس محمدی پویان

تغییر استاد درس مدارهای الکترونیکی -گروه ۱ – از آقای دکتر میری به مهندس محمدی پویان

استاد درس مدارهای الکترونیکی -گروه ۱ – از آقای دکتر میری به مهندس محمدی پویان تغییر یافت .شایان ذکر است برنامه کلاسی ایشان به شرح زیر می باشد:

۲۷۰۳۲۱۱۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۵/۱۱/۱۷

مهندس سهراب محمدی پویان

مدارهای الکترونیکی

اول

مجازی

۲۷۰۳۲۱۱۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۵/۱۱/۲۴

مهندس سهراب محمدی پویان

مدارهای الکترونیکی

دوم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۱۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۵/۱۲/۰۱

مهندس سهراب محمدی پویان

مدارهای الکترونیکی

سوم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۱۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۵/۱۲/۰۸

مهندس سهراب محمدی پویان

مدارهای الکترونیکی

چهارم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۱۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۵/۱۲/۱۵

مهندس سهراب محمدی پویان

مدارهای الکترونیکی

پنجم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۱۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۵/۱۲/۲۲

مهندس سهراب محمدی پویان

مدارهای الکترونیکی

ششم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۱۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۶/۰۲/۱۰

مهندس سهراب محمدی پویان

مدارهای الکترونیکی

هفتم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۱۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۶/۰۲/۱۷

مهندس سهراب محمدی پویان

مدارهای الکترونیکی

هشتم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۱۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۶/۰۲/۲۴

مهندس سهراب محمدی پویان

مدارهای الکترونیکی

نهم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۱۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۶/۰۲/۳۱

مهندس سهراب محمدی پویان

مدارهای الکترونیکی

دهم

مجازی

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email